Archyvai

  Senas žmogus įlipa į autobusą ir sako:

  – Užleiskite vietą senam, paukščių gripu užsikrėtusiam žmogui… Ei, man gi reikejo tik vienos vietos, o ne viso autobuso….

  Mieste jau uždarytos visos parduotuvės bei restoranai, o Šurikui taip norisi išgerti… Veltui jis vaikštinėja gatvėmis gatvelėmis ieškodamas degtinės. Pagaliau kažkoks tipelis ištraukia butelį iš po skverno.

  – Dvidešimt litų! – sako jis.

  Žmogus bando derėtis, tačiau tipelis nenusileidžia, sakydamas, kad jis labai rizikuoja, tokiu laiku pardavinėdamas šią prekę.

  – Trauk tave velniai, duok!

  – Jeigu norėsi dar, – pasakė tipelis, – štai telefonas – paskambink.

  Namie Šurikas atkimšo butelį ir tuojau nustatė, jog jame – grynų gryniausias vanduo. Įsiutęs jis surinko telefono numerį, kurį jam buvo davęs nepažįstamasis. Mieguistas moters balsas ragelyje atsiliepė:

  – Miesto vandentiekio budėtoja klauso…

  Eina ežiukas mišku ir dainuoja:

  – Kaip gera būt kiaule,

  – Kaip gera būt kiaule.

  Išgirdo voveraitė, kaip ežiukas dainuoja ir klausia:

  – Ežiuk, o kodėl tau taip gera būt kiaule?

  Ežiukas:

  – O tu nusileisk nuo medžio, aš tau tyliai į ausį pasakysiu.

  Voveraitė nusileido, ežiukas ją ėmė ir padarė. Voveraitė:

  – Ežiuk, bet gi tu kiaulė!

  Ežiukas:

  – Kaip gera būt kiaule,

  – Kaip gera būt kiaule!

  Čia skauda?

  – Skauda.

  – O čia?

  – Skauda!

  – O čia?

  – Aaaaaaa!!!!!! Daugiau aš jums nieko nesakysiu!

  -Žinai, vakar brolis vėl buvo prie mano kompo prilindęs ir porno žiūrėjo…

  -Iš kur žinai?

  -Pelė kairėje pusėje..

  Vyras savo gyvenime turi du pasirinkimus: jis gali gyventi vienišas ir nelaimingas, arba gali vesti ir norėti numirti.

  Nusipirko zuikis naujus dzinsus ir eina per miska.

  Susitinka vilka ir sako jam:

  – Ras dva try pasmatry maji dzinsi.

  Vilkas numojo ranka nieko nesuprates ir nuejo i misko giluma.

  Vel kiskis eina misku, susitinka lape. Sako jai:

  – Ras dva try pasmatry maji dzinsi.

  Lape numojo ranka nieko nesupratusi ir nuejo i misko tankumynus.

  Vel kiskis eina mišku, susitinka meska.

  Sako jai:

  – Ras dva try pasmatry maji dzinsi.

  O meska nepasiduoda:

  – Try dva ras pasol nachui piderast

  Žodžiu standartinė situacija, kupe važiuoja dviese. Gruzinas ir afrikietis.

  Gruzinas išsitraukia lašinių gabalą, atsipjauna, valgo, čepsi. Afrikietis ir

  klausia:

  – Kas čia?

  – Lašiniai!

  – **inia čia o ne lašiniai! Vat įsivaizduok: pas mus papjauni begemotą, vot

  ten tai lašiniai būna, o čia pas tave tai šūdas kažkoks.

  Susiparina gruzinas. Išsitraukia kumpį. Pradeda tą valgyt. Afrikietis

  klausia:

  – O čia kas?

  – Čia yra kumpis!

  – Šūdas čia o ne kumpis! Vat įsivaizduok pas mus, paimi žirafos koją, va ten

  tai tikrai kumpis!

  Gruzinas dar liūdnesnis. Nu bet nepasimeta gruzinas. Ištraukia iš tašės

  arbuzą, padeda ant stalo ir tyli, nieko, nieko nesako. Kupe tyla penkiolika

  minučių. Afrikietis neiškentęs klausia:

  – O čia kas??!

  – O čia AGRASTAS!

  Paskyrë zuiká miðke dirbti tardytoju. Tas iðkart pristojo prie lapës:

  – Kieno kailá neðioji?

  – Savo.

  – Meluoji, pavogei.

  Pasodino lapæ á kalëjimà. Sëdi lapë, nuobodþiauja. Po kiek laiko á tà paèià kamerà áveda þàsá.

  Lapë nustebusi:

  – O tave uþ kà?

  – Zuikis pradëjo klausinëti, uþ kokias lëðas að kiekvienais metais á pietus skraidau.

Naujesni straipsniai